Пиши ни

РИОСВ иска екооценка за селищни образувания в Банско

Да се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 8 селищни образувания на територията на град Банско. Това е становището на директора на РИОСВ-Благоевград – Ангел Георгиев. Решението му може да се обжалва пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд в 14-дневен срок от възложителя – община Банско.

Става въпрос за новите селищни образувания по новия Общ устройствен план – „Гуровица” с площ 194 декара, „Свети Иван” с площ 219 декара, „Грамадето” с площ 425 декара, „Кошерината” с площ 186 декара, „Карантията” с площ 71 декара, „Средореко” с площ 254 декара, „Асаница” с площ 193 декара и „Герачени улици” с площ 349 декара. Според директора на РИОСВ при прилагането на ПУП-ПРЗ има вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, които са предмет на опазване в защитените територии. Параметрите на застрояване са следните: зони с одобрен ПУП с площ 840 декара, от тях зоните с реализирано строителство са 565 декара, а свободните зони с одобрен ПУП – 275 декара. Терени за инфраструктура – 176 декара, а свободните зони, земеделски земи, са 878 декара. Разгъната застроена площ на реализираното строителство е 750 декара, в експлоатация са 630 декара, а в строеж – 120 декара.

Установено е, че осемте селищни образувания не попадат в границите на защитени територии. Но шест от тях – „Гуровица”, „Свети Иван”, „Грамадето”, „Кошерината”, „Карантията” и „Средореко”, граничат частично с една защитена територия – Национален парк „Пирин”, както и с две защитени територии от „НАТУРА 2000” – за опазване на дивите птици и за опазване на дивата флора и фауна.

Целта на общината е да развие всяко селищно образувание, като се съобрази с нормативната уредба по териториално устройство и изграждане на населени места. За да може те функционално и комуникационно да бъдат обвързани в отделни структури, да работят като единен град помежду си и заедно с останалите територии на град Банско. 

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA