Пиши ни

Загубата на Явор АД – Петрич се върна към най-високите си нива

2010г., в размер на 216 хил. лв. Единствената по голяма загуба бе натрупана в края на 2004г.(237 хил. лв.).

Общите приходи на дружеството са 406 хил. лв., което е с 32.25 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 53.58 % спрямо предходната година до 622 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за 2010г. са в размер на 338 хил.лв. и представляват 83.25 % от общите приходи. Спрямо предходния период те се увеличават с 43.22 %.

Към 31 декември 2010г. дружеството показва загуба на акция в размер на 5.08лв. . Данните са от одитирания Баланс/Отчет на дружеството за 2010г.

Собственият капитал на дружеството е 1127 хил. лв. , като спрямо същия период на 2009г. е намалял с 16.08 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София за 2010г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 75 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 1 бр. )
Минимална цена: ( 1.700 лв. )
Максимална цена: ( 1.700 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 1.700 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.

0 Коментара

Вашия Коментар

CAPTCHA